Hotline Tư vấn miễn phí:
0905 430 439

Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG

(Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Danh mục

STT

Ký hiệu

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

1

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

2

Điều lệ (Cá nhân)

Điều lệ (Pháp nhân)

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

I

Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên

3

Phụ lục I-3

Điều lệ

Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần

4

Phụ lục I-4

Điều lệ

Phụ lục I-5

5

Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh

Phụ lục I-6

Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

6

Phụ lục I-7

Danh sách cổ đông sáng lập

7

Phụ lục I-8

Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

8

Phụ lục I-9

Danh sách thành viên công ty hợp danh

9

Phụ lục I-10

Danh sách người đại diện theo ủy quyền

10

Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

II

Phụ lục II-1

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

11

Phụ lục II-2

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

12

Phụ lục II-3

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

13

Phụ lục II-4

Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

14

Phụ lục II-5

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

15

Phụ lục II-6

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

16

Phụ lục II-7

Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

17

Phụ lục II-8

Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

18

Phụ lục II-9

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

19

Phụ lục II-10

Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

20

Phụ lục II-11

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh

21

Phụ lục II-12

Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

22

Phụ lục II-13

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

23

Phụ lục II-14

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

24

Phụ lục II-15

Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

25

Phụ lục II-16

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

26

Phụ lục II-17

Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

27

Phụ lục II-18

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

28

Phụ lục II-19

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

29

Phụ lục II-20

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

30

Phụ lục II-21

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

31

Phụ lục II-22

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

32

Phụ lục II-23

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

33

Phụ lục II-24

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

34

Phụ lục II-25

Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

35

BẤM VÀO
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ THÊM